Adatkezelési tájékoztató

Alapfogalmak és hatály

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Személyi hatály:

A szabályzat hatálya kizárólag a hagyateki-ingatlanok.hu által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységeket végző Gyarmoczki Pál egyéni vállalkozóra,(Székhely: 1077. Budapest Király utca 69.U.2.) mint a weboldal tulajdonosára és üzemeltetőjére terjed ki.

 

Tárgyi hatály:

A szabályzat hatálya kiterjed a hagyateki-ingatlanok.hu weboldalon megjelent, az adatkezelő által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokra.

 

ALAPFOGALMAK

 

Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés:

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.

Adatkezelő:

Gyarmoczki Pál egyéni vállalkozó egy személyben mint, a hagyateki-ingatlanok.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője.

Az érintett hozzájárulása:

Azzal hogy az érintett hirdető önkéntesen megadja a saját és az általa meghirdetett ingatlan adatait, azzal egyértelműen kifejező cselekedete útján félreérthetetlenül beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens:

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatjuk a www.hagyateki-ingatlanok,hu oldalon regisztrálókat, magánszemély hirdetés feladókat és hirdetésre érdeklődőket (továbbiakban: érdeklődők) az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR )-alapszik.

 

  1. Adatkezelő Gyarmoczki Pál egyéni vállalkozó (székhely: 1077 Budapest Király utca 69.U.2., email: hagyatekiingatlan@gmail.com
  2. Az érintettek, a kezelt adatok fajtái, az adatkezelés jogalapja, adatkezelés célja, időtartama

 

FOGALMAK

 

REGISZTRÁCIÓ

 

Kezelt adatok: Név – jelszó – email cím – telefonszám

Adatkezelés: GDPR.6.cikk(1.bekezdés a.)pontja

az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A regisztráció azonosítása, kapcsolattartás,

a hagyateki-ingalanok.hu online szolgáltatásainak nyújtása

 

HIRDETÉSRE ÉRDEKLŐDŐ

 

Kezelt adatok: név, jelszó, email cím, üzenet szövege

Adatkezelés: GDPR.6.cikk(1. bekezdés a.) pontja

az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés célja: tájékoztatás emailban vagy telefonon, megkeresés esetén

 

REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ HIRDETŐ

 

Kezelt adatok: név, email cím, telefonszám,  hirdetett ingatlan címe,

adatai, az ingatlan ára, az ingatlan képei(feltöltés esetén) a hirdetés szövege

Adatkezelés: a GDPR. 6. cikk 1.) bekezdés b.) pontja a szerződés

teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Az adatkezelés célja: a hagyateki-ingatlanok,hu szolgáltatásának nyújtása

 

HIRDETŐ-SZÁMLAFIZETŐ

 

Kezelt adatok: Hirdető neve, lakcíme, számla összege, számla egyéb adatai

Adatkezelés: Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében előírt számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

Adatkezelés célja: számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés a regisztráció napján kezdődik. Az adatkezelés a regisztráció visszavonásáig ( fiók törléséig) tart, ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelő törli. A számviteli törvény alapján az adatkezelés időtartama az számla kiállításától számított 8 év. A hirdető ügyféllel fennálló szerződéses viszony alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év. A hirdető önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 3 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

 

A HONLAP ÜZEMELTETŐJE-ADATBIZTONSÁG

 

A honlapot Gyarmoczki Pál mint egyéni vállalkozó egy személyben üzemelteti, ebből következik az, hogy Ő egyedül az adat kezelője. Ha a hirdetést a hirdető megszünteti, akkor az érintettek személyes adatait Gyarmoczki Pál mint adatkezelő adatkezelő azonnal törli.

Gyarmoczki Pál a honlap szerverén tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Honlap informatikai rendszere magas színvonalon gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a honlap üzemeltetőjétől a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az érintett jogosult arra, hogy Gyarmoczki Pál részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja. A Regisztráló a saját beállításait bármikor módosítani tudja vagy a regisztrációt bármikor törölheti. Az egyéb érdeklődők a hozzájárulás visszavonását a hagyatekiingalanok@gmail.com email címre megküldött levélben kérhetik. Gyarmoczki Pál a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 

JOGORVOSLAT

 

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkereshet minket a hagatekiingatlanok@gmail.com email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 

EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS

 

A weboldalon található, más (nem az általunk által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért felelősséget nem vállalunk.

 

Download document

Enter your email before downloading this document

Összehasonlítás